v zmysle článkov 13 a 14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľ:

názov:                             Slovenská liga aviatikov o.z.

sídlo:                               Kopec 3646/5A 94201 Šurany

IČO:                               423 710 31

registrácia:                       Register mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo VVS/1-900/90-41755-2

osoba oprávnená konať: Vladimír Záborský, predseda,  konajúci spoločne s Výkonnou radou

telefón:                            0948 622 017

e-mail:                             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

korepondenčná adresa:    P.O. Box 34, 94912 Nitra 12

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba: ako je uvedené vyššie v prihláške

 

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu – zamestnanca /člena o spracúvaní jej osobných údajov nasledovne: 

účel spracúvania

IS: Členská základňa agenda: Zabezpečenie evidencie členstva v združení

právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

príjemcovia

poverení členovia prevádzkovateľa

dotknuté osobné údaje

bežné osobné údaje, kontaktné údaje, funkcia v rámci združenia

 

účel spracúvania

IS: GDPR agenda: Evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov

právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa GDPR,

 

čl. 9 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov                                        

príjemcovia

poverení členovia prevádzkovateľa, Úrad na ochranu osobných údajov, iný štátny orgán

dotknuté osobné údaje

osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.)

 

účel spracúvania

IS: Účtovníctvo:  Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov

právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon  č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy čl. 9 ods. 1 písm. f) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

príjemcovia

Externá účtovná spoločnosť,  poverení členovia

dotknuté osobné údaje

podľa osobitných právnych predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva a plnenie povinností v oblasti daní, odvodov, poplatkov a mzdovej agendy, jedná sa najmä o bežné osobné údaje - identifikačné, kontaktné údaje a rodné čísla, fakturačné údaje

 

účel spracúvania

IS: Dodávateľské/Odberateľské zmluvy: Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (dodávateľské zmluvy)

právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa

príjemcovia

Poverení členovia, dodávatelia, odberatelia

dotknuté osobné údaje

bežné osobné údaje potrebné na plnenie povinností zo zmlúv, najmä meno, priezvisko, funkčné zaradenie, kontaktné informácie

  

účel spracúvania

IS: Civilné letectvo: Výkon práv a povinností na základe poverenia dopravného úradu

právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi    

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa  

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy

príjemcovia

poverení členovia

dotknuté osobné údaje

bežné osobné údaje, štátna príslušnosť, kontaktné údaje

K osobným údajom dotknutej osoby môžu mať okrem prevádzkovateľa prístup aj ním určení poverení zamestnanci /členovia a dodávatelia služieb, najmä zamestnanci/členovia prevádzkovateľa, zodpovedná osoba (v prípade, ak bola ustanovená) a pod.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi:u 

evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia povinností ustanovených GDPR a ostatými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov

5 rokov - objektívna lehota na kontrolu vykonávanú Úradom na ochranu osobných údajov

osobné údaje potrebné na zaistenie sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti u prevádzkovateľa

1 rok

Po uplynutí doby spracúvania, budú osobné údaje vymazané. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby pred alebo pri poskytnutí služby (zdravotnej starostlivosti). 

Na základe písomnej žiadosti (listinnej alebo elektronickej) alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba v rozsahu podľa čl. 15 – 22 a čl. 77 GDPR nasledovné práva: 

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú prístupné u prevádzkovateľa na požiadanie.