• INFORMÁCIE o SLA:


  Vlado Záborský, tel.0948 622 017

  Radek Staňka, tel.0903 701 899

 • PROFIL SLA:

  - výcvik pilotov
  - pilotné preukazy
  - uznanie PPL pre LŠZ
  - technické prehliadky
  - poistenie
 • ZDARMA:

  Členom SLA každý rok letecké mapy SR/ČR ZDARMA!

 • ROČNÉ POPLATKY:

  - vstupný poplatok 0 €
  - pilot /žiak bez lietadla 70 €
  - pilot/majiteľ lietadla 85 €
  - rodinný príslušník 30 €

 • VÝCVIK:

  Výcvik skúsenými inštruktormi

  na rôznych typoch lietadiel

 • NIE SME NAFÚKANÍ ...

 • ... JEDNÁME PRIATEĽSKY:

  - pýtajte sa
  - poradíme
  - navrhneme
  - vyriešime
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typy lietadiel v SLA

 • Sirius

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Vyjadrenie k stanovisku SFUL

Slovenská liga aviatikov sa obvykle nevyjadruje k činnosti a postojom iných organizácií. Tentokrát spravíme výnimku.

 Na internetovej stránke Slovenskej federácie ultraľahkého lietania sa objavil článok-stanovisko vedenia tejto organizácie o Slovenskej lige aviatikov. 

Vyskytuje sa v ňom množstvo neprávd a zámerne skresľujúcich tvrdení, ktoré sú zároveň spolu so "sústreďovaním potrebných faktov a získavaním informácií o SLA" (citát zo stanoviska SFUL) hlavným nástrojom ich tvorcov. 

S príjemným prekvapením však pozorujeme, že hoci cieľom tohto negatívne ladeného textu je zneistiť a odradiť záujemcov o členstvo v SLA, na mnohých má tento článok opačný účinok. Telefonujú nám členovia SFUL a dokonca ľudia z iných organizácií  z celého Slovenska,  chcú vedieť viac o našej novovzniknutej organizácii a pýtajú sa na podmienky vstupu. Takže zdá sa, že i negatívna reklama funguje niekedy pozitívne. 

Snáď na margo poznámka, že mnohí sú si sami sebe najväčším nepriateľom – keď ich necháte konať.

 

Po prečítaní stanoviska SFUL si človek jasne uvedomí, akú dôležitú funkciu hrá v spoločnosti možnosť voľby alternatívy, teda dať ľuďom možnosť vybrať si. Nech sú takéto a im podobné stanoviská a ich zdôvodnenia  zabalené do čohokoľvek ("ekonomické prostredie, malý trh, kopírovanie spoločenskej potreby" a podobne), ich účel je jasný: udržať si monopolnú pozíciu, z ktorej sa ideálne diktujú podmienky a svojvôľa. Veď kto je oprávnený určovať čo je spoločenská potreba? Rozhodne iba spoločnosť sama.

Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko – všetci si ešte dobre pamätáme boj o televízny mediálny priestor. Ak by sa uplatnil základný postoj SFUL, tak by sme doteraz pozerali jednu televíziu a čítali jedny noviny. 

Cieľom nášho vyjadrenia nie je však podrobne analyzovať  spomínané stanovisko a vyvracať jeho manipulatívne zdôvodnenia, či komentovať  vyhrážky smerom do ich vlastných radov. Súdny a vecí znalý človek si urobí mienku i sám.

V stručnosti zopakujeme len najdôležitejšie zásady, na ktorých vznikla a funguje Slovenská liga aviatikov, z ktorých sme už niektoré uviedli v našom článku Slovenská liga aviatikov = nová alternatíva na slovenskom nebi :

 1. Člen SLA nemá členstvom v SLA obmedzené žiadne práva chránené Ústavou SR, predovšetkým právo združovať sa podľa svojej vôle a záujmov. Práve naopak, podporujeme našich členov, aby sa občiansky a spoločensky čo najviac angažovali. Preto im nebránime  v aktivitách a v členstve v iných organizáciách, teda ani vo SFUL.
 2. Základom leteckých predpisov SLA je letecký zákon SR, Chicagská dohoda a jej Annexy, predpisy EASA, národné letecké predpisy SR a smernice DÚ. Z toho vyplýva, že je štandardná a podobná  predpisom všetkých európskych organizácií s podobným zameraním. 
   • Predpisy SLA po ich vytvorení schválila Slovenská republika, zastúpená príslušným úradom štátnej správy ako všeobecne záväzné právne dokumenty, ktorých platnosť a okruh pôsobnosti  je vymedzený v Poverení.
   • Predpisy SLA sú voľne prístupné k nahliadnutiu na internetovej stránke , takže každý návštevník si môže utvoriť svoj vlastný obraz o ich prehľadnosti a obsahu. Predpisy SFUL pre svoju kvalitu a štruktúru neskúžili ako inšpirácia pre tvorbu našich predpisov.
   • Na tvorbu všeobecne platných a záväzných predpisov sa nevzťahuje ochrana autorských práv.
 3. SLA uznáva odborné  spôsobilosti každej osoby na základe dokumentov, ktoré vydala príslušná štátna alebo štátom poverená autorita. SLA na základe takýchto dokumentov  a po prípadnom preškolení vydá príslušný preukaz odbornej spôsobilosti každému žiadateľovi v súlade so svojimi platnými predpismi a Poverením. Držitelia týchto preukazov (napr. piloti PPL, CPL, LŠZ a technici údržby) sú oprávnení uplatňovať v prostredí SLA všetky práva na letecké aktivity, ktoré z nich vyplývajú. SLA pri tom neobmedzuje držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti SLA v leteckých aktivitách v iných organizáciách.
 4. Pri prepise lietadla z inej evidencie/registra budú platné doklady, ktoré vydal štát EU, alebo štátom poverený subjekt  po predložení uznané a lietadlo bude zapísané do evidencie SLA po výmaze z pôvodného registra. Bude mu pridelená poznávacia značka vo formáte   OM – S *** (tri číslice) a  vydaný preukaz letovej spôsobilosti.
 5. Poslaním SLA nie je vytváranie zisku ako cieleného produktu svojej činnosti. Všetky informácie o hospodárení sú prístupné každému členovi. Vedenie SLA každému záujemcovi – členovi umožňuje nahliadnuť do účtovnícva a evidencie, zaujímať a vyjadrovať svoje postoje, podávať návrhy a vyžadovať informácie.
 6. Vnútorné prostredie SLA je formované tak, aby žiadni funkcionári (inštruktori, inšpektori) nemohli zneužiť svoju právomoc na neoprávnené vytĺkanie peňazí, alebo akýchkoľvek iných plnení od členov SLA.
 7. Funkcionári SLA (inštruktori a inšpektori) pracujú hneď a v termínoch po dohode s členmi SLA tak, aby žiadne procesy, ktoré sú závislé od ich činnosti, neboli zbytočne predlžované.
 8. Organizačná štruktúra SLA je zostavená tak, aby splnila požiadavky na bezpečnosť činností, a aby výdavky na jej prevádzku boli optimalizované podľa záujmov, požiadaviek a možností členov SLA.

Na všetky otázky záujemcov o členstvo v Slovenskej lige aviatikov funkcionári SLA, ktorých kontakty sú uvedené na http://sla.aero/kontakty  ochotne odpovedia a poradia ako efektívne postupovať v jednotlivých procesoch.

 

V Šuranoch, dňa 8. októbra 2015

Výkonná rada Slovenskej ligy aviatikov

Ak nie si ešte zaregistrovaný, prejdi na "VYTVORIŤ ÚČET" dolenižšie

VYTVORENIE ÚČTU-REGISTRÁCIA je povolené len pre členov SLA: získaš prístup k ďalším informáciám SLA (povolenie prístupu príde emailom obvykle do hodiny, najneskôr do 24h) Informácie v registrovanej časti nie sú určené pre členov iných organizácií.

Letecká informačná službalogo lps4

1logo LKS

TESTINGSERVICE LOGO juszczuk