Logo sla

Výročná členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

 

 

 

Schvaľuje

  • Správu o činnosti v roku 2015
  • Správu o hospodárení za rok 2015
  • Správu o audite 10.2.2016 a poverení 2016-2020
  • Plán činnosti na rok 2016 (možné priebežne doplniť)

Volí

  • predsedu združenia Vladimíra Záborského
  • 2 členov do výkonnej rady Ivana Sepešiho a Jaroslava Mačugu
  • pokladníka Petra Máčika

Splnomocňuje

Predsedu združenia Vladimíra Záborského na výkon funkcie štatutár Slovenskej ligy aviatikov o.z.

Uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním